Mercedes Benz O302 Postbuss

Mercedes Benz O305 (4-Bahnhof)

Mercedes Benz O305 (6-Rathaus)

Mercedes O3500 Deutsches Bundespost

Praline 3500 DB

Mercedes O3500 Swiss Post

PR-3500 SP

Mercedes O3500 Bahnfreunde

Praline 3500 BF

Bedford Blitz buss

Wiking 355

Mercedes O3500 Østerriks Post

Praline 3500 ØP

Mercedes L207 D

Wiking 270 G

lagt til handlevogn